In The Spotlight

03 Announce

Project CSR No.15

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

DSC00991-Web Social

Project CSR No.14

กิจกรรมมอบไก่ไข่ ณ โรงเรียนโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559   กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบไก่ไข่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้จำเป็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุขสนุกสนานให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ  

DSC_0046 Social

Project CSR No.13

CSR ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคราะห์ ต.จำปา อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์และกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุข สนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงสภาพโรงนอนและห้องน้ำนักเรียนหญิงให้มีสภาพดีสวยงาม เหมาะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น          

DSC07958 Announce

Project CSR No.12

CSR ครั้งที่ 12 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 จ.ระยอง  วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558  ตัวแทน CSR เดินทางไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูสภาพดินและทางน้ำ                             

DSC_0259 Announce

Project CSR No.11

CSR ครั้งที่ 11 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557  ตัวแทน CSR เดินทางไปมอบของบริจาคและจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่ผู้ป่วยทุพพลภาพชายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเป็นกำลังใจในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ                       


 
 
 

03
0
comments
Announce

Project CSR No.15

Posted  May 18, 2016  by  EOD KCE

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

Full Story »

DSC00991-Web
0
comments
Social

Project CSR No.14

Posted  February 20, 2016  by  BPD KCE

กิจกรรมมอบไก่ไข่ ณ โรงเรียนโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559   กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบไก่ไข่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้จำเป็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุขสนุกสนานให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ  

Full Story »

DSC_0046
0
comments
Social

Project CSR No.13

Posted  September 22, 2015  by  EOD KCE

CSR ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคราะห์ ต.จำปา อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์และกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุข สนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงสภาพโรงนอนและห้องน้ำนักเรียนหญิงให้มีสภาพดีสวยงาม เหมาะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น          

Full Story »

DSC07958
0
comments
Announce

Project CSR No.12

Posted  July 25, 2015  by  BPD KCE

CSR ครั้งที่ 12 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 จ.ระยอง  วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558  ตัวแทน CSR เดินทางไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูสภาพดินและทางน้ำ                             

Full Story »

DSC_0259
0
comments
Announce

Project CSR No.11

Posted  November 15, 2014  by  EOD KCE

CSR ครั้งที่ 11 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557  ตัวแทน CSR เดินทางไปมอบของบริจาคและจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่ผู้ป่วยทุพพลภาพชายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเป็นกำลังใจในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ                       

Full Story »