CSR bannerความรับผิดชอบต่อสังคมของเคซีอี

บริษัท เคซีอี พร้อมเครือข่ายทางธุรกิจ คือ ผู้ผลิตชิ้นส่วน (suppliers) ผู้แทนจำหน่าย (dealers) รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ ดำเนินธุรกิจโดยการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการทำงาน หรือ Integrated CSR across Value Chain กล่าวคือ ตั้งแต่การคิดค้นพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ การหาแหล่งและคัดสรรการใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบริหารจัดการขนส่ง ตลอดจนด้านการตลาดและการขาย รวมถึงการดูแลบริการหลังการขาย จะมีจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และลูกค้า โดยพนักงานทุกคนรำลึกเสมอว่า ตนเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมสำเร็จได้
หลักการ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของบริษัทเคซีอี อีเล็คโทรนิคส์

บริษัทเคซีอี มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสังคมไทย ผ่านการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

  • การจัดซื้อและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่เราคัดสรรต้องได้รับความปลอดภัยด้วยมาตราฐานสากล บริษัทผู้ผลิตต้องไม่กดขี่ด้านแรงงานหรือใช้แรงงานเด็ก รวมถึงมีการปฎิบัติที่เป็นธรรม ดังที่ระบุไว้ใน “แนวปฎิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิตชิ้นส่วนเคซีอี” เราพยายามจะคัดสรรวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ในระหว่างกระบวนการผลิตสิ้นเปลืองพลังงานน้อย หรือ ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเกินไป รวมถึงเลือกใช้วัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ดังที่ระบุไว้ใน “การจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเคซีอี 2550″
ในส่วนของกระบวนการผลิต นอกเหนือจากการนำเกณฑ์มาตราฐาน ISO 14001 มาเป็นแนวปฎิบัติแล้ว ยังมีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และใช้พลังงานทางเลือกหรือพลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงให้ได้ทุกปี เราตั้งใจก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุดในระหว่างการผลิต มีการแยกของเสีย กระตุ้นให้เกิดการนำกลับมาใช้ใหม่ และหลีกเลี่ยงการซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่ยากต่อการย่อยสลาย

  • ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

KCE-A0174 IMG_4707 KCE-A1107เราจะพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีมาตราฐานสูงสุด ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยและสุขอนามัยให้ค่าตอบแทน และสวัสดิการอย่างยุติธรรม จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและโอกาสก้าวหน้าทางตำแหน่งงานแก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงต่อต้านการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การคุกคามทางเพศ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ผและเราสามารถรับประกันได้ว่าการปฎิบัติงานด้วยความรับผิดชอบนั้นเกิดขึ้นในทุกวัน ทุกระดับ และทุกตำแหน่งของบริษัท

เราปฎิบัติตามกฎหมายในและระหว่างประเทศโดยเปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและยุติธรรม และไม่ทำการให้สินบนแก่หน่วยงานของรัฐ ผู้มีอำนาจทางสังคม หรือทางคู่ค้าทางธุรกิจ เราผลักดันให้ผู้แทนจำหน่ายนำเกณฑ์มาตราฐาน ISO 14001 ไปปฎิบัติ รวมถึงถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่จำเป็นให้แก้ผู้แทนจำหน่าย และร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายในการดูแลลูกค้าอย่างดีที่สุด

เราสัญญาว่าจะรักษาคุณภาพของชิ้นส่วนและสำรองไว้ในจำนวนที่เพียงพอเสมอ เราจะแก้ปัญหาข้อบกพร่อง การร้องเรียน และตอบคำถามด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเรียกรถคืนเพื่อทำการแก้ไข และซ่อมแซมชิ้นส่วนที่มีปัญหาเพื่อให้ลูกค้าและสังคมได้รับความพอใจสูงที่สุด นอกเหนือจากที่กล่าวมา เราปฎิญาณว่าจะไม่หลอกลวง กล่างเกินจริง หรือฉ้อโกงในการขายหรือการตลาด และจะไม่สื่อสาร โดยใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือรสนิยมทางเพศ

 

  • การช่วยเหลือสังคมและชุมชน

DSC_1884 IMG_0286 DSC02218เราให้ความสำคัญสูงสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนที่โรงงานของเราตั้งอยู่ เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณโดยรอบของโรงงาน โดยจะพัฒนาคนในชุมชน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมจารีตประเพณีของชุมชน เราสัญญาที่จะดำเนินธุรกิจในฐานะพลเมือง ที่ดีของสังคม และนำรายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทไปใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อสังคม เพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยอ่างยั่งยืนสืบไป

การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการทำงานคือสิ่งที่เรายึดมั่นและถือปฎิบัติในการทำงานทุกๆวัน และเราขอเชื้อเชิญให้องค์กรอื่นๆ นำหลักปฎิบัตินี้ไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม