2013-01-24 15.12
Education

Project CSR No.3

Posted January 24, 2013 by EOD KCE

บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อผลิตสื่อการสอนบัตรคำอักษรเบลล์ โรงเรียนคนตาบอด กรุงเทพฯ วันที่ 24 มกราคม 2556 ตัวแทน CSR ไปเยี่ยมชมโณงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ ซึ่งขาดแคลนสื่อการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา และได้มอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ผู้บริหาร และพนักงาน KCE ร่วมกันบริจาคเพื่อนำปผลิตเป็นสื่อการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตาต่อไป

Full Story »

100_0216
Education

Project CSR No.2

Posted December 15, 2012 by EOD KCE

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน จ.อุทัยธานี วันที่ 15 ธันวาคม 2555 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้อยโอกาสและยากจน โดยมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่ขาดแคลนพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและผู้ปกครอง จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความสามัคคี และกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องน้ำ เป็นต้น

Full Story »

059_13
Education

Project CSR No.1

Posted November 3, 2012 by EOD KCE

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านหนองหิน จ.สุพรรณบุรี 3 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาเพื่อนักเรียนด้อยโอกาสและยากจน โดยมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่จำเป็นและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม คือ สันทนาการร่วมกับนักเรียน, ทาสีและปรับปรุงโรงอาหาร สนามเด็กเล่นและห้องดนตรีกิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรและปลูกผักสวนครัว พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนที่ขาดแคลนและมอบทุนการศึกษา

Full Story »