Archive for January, 2011
 

board02
0
comments
Corporate Governance

Corporate Goverance

Posted January 1, 2011 by EOD KCE

การกำกับดูแลกิจการที่ดี       บริษัท เคซีอีอีเลคโทรนิคส์จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“เคซีอี”) ได้กำหนด นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ทบทวน ปรับปรุงในสาระสำคัญให้ทันสมัย มีความเป็นสากล และสอดคล้องกับหลักการของ United Nation Global Compact เพื่อ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้เคซีอีเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใสจนสามารถสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจแก่นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะสร้าง ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและแก่พนักงานในที่สุด       บริษัทเชื่อว่าความสำเร็จของเคซีอีขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร ทุกระดับในการมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมภายใต้หลักการด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำ เนินธุรกิจ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมองค์กรที่สืบทอดต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงจาก คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับประจำ ปี 2555 พิมพ์ครั้งที่ 3 เพื่อกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่บริษัทคาดหวังจากพนักงานเคซีอีทุกคนโดยมีผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี บุคลากรของเคซีอีทุกระดับจะต้องศึกษาและทำ ความเข้าใจในเนื้อหา และข้อปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจของบริษัทอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย Download E-Book

more detail »