Archive for December, 2012
 

100_0216
0
comments
Education

Project CSR No.2

Posted December 15, 2012 by EOD KCE

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน จ.อุทัยธานี วันที่ 15 ธันวาคม 2555 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้อยโอกาสและยากจน โดยมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่ขาดแคลนพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและผู้ปกครอง จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความสามัคคี และกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องน้ำ เป็นต้น

more detail »