In The Spotlight

17 Announce

Project CSR No.17

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ สถานสงเคราะคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.นครนายก จ.ปุทมธานี วันที่ 9 ธันวาคม 2560 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการCSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมกิจกรรมสันทนาการกับผู้ป่วย สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนานและความประทับใจ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม แล้วพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้

DSC_0500 Social

Project CSR No.16

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านกึ่งวิถีชาย ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.นครนายก จ.ปทุมธานี วันที่ 25 พฤษจิกายน 2560 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมกิจกรรมสันทนาการกับผู้ป่วย สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมกิจกรรม และพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปเร็วๆนี้

03 Social

Project CSR No.15

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

DSC00991-Web Social

Project CSR No.14

กิจกรรมมอบไก่ไข่ ณ โรงเรียนโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559   กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบไก่ไข่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้จำเป็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุขสนุกสนานให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ  

DSC_0046 Social

Project CSR No.13

CSR ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคราะห์ ต.จำปา อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์และกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุข สนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงสภาพโรงนอนและห้องน้ำนักเรียนหญิงให้มีสภาพดีสวยงาม เหมาะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น          


 
 
 

100_0216
0
comments
Education

Project CSR No.2

Posted  December 15, 2012  by  EOD KCE

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนวัดทุ่งปาจาน จ.อุทัยธานี วันที่ 15 ธันวาคม 2555 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้อยโอกาสและยากจน โดยมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่ขาดแคลนพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและผู้ปกครอง จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความสามัคคี และกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน เช่น โรงอาหาร ห้องน้ำ เป็นต้น

Full Story »

059_13
0
comments
Education

Project CSR No.1

Posted  November 3, 2012  by  EOD KCE

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านหนองหิน จ.สุพรรณบุรี 3 พฤศจิกายน 2555 กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาเพื่อนักเรียนด้อยโอกาสและยากจน โดยมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์ที่จำเป็นและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม คือ สันทนาการร่วมกับนักเรียน, ทาสีและปรับปรุงโรงอาหาร สนามเด็กเล่นและห้องดนตรีกิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรและปลูกผักสวนครัว พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนที่ขาดแคลนและมอบทุนการศึกษา

Full Story »

board02
0
comments
Corporate Governance

Corporate Goverance

Posted  January 1, 2011  by  EOD KCE

การกำกับดูแลกิจการที่ดี       บริษัท เคซีอีอีเลคโทรนิคส์จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“เคซีอี”) ได้กำหนด นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ทบทวน ปรับปรุงในสาระสำคัญให้ทันสมัย มีความเป็นสากล และสอดคล้องกับหลักการของ United Nation Global Compact เพื่อ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้เคซีอีเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใสจนสามารถสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจแก่นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะสร้าง ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและแก่พนักงานในที่สุด       บริษัทเชื่อว่าความสำเร็จของเคซีอีขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร ทุกระดับในการมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมภายใต้หลักการด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำ เนินธุรกิจ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมองค์กรที่สืบทอดต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงจาก คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับประจำ ปี 2555 พิมพ์ครั้งที่ 3 เพื่อกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่บริษัทคาดหวังจากพนักงานเคซีอีทุกคนโดยมีผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี บุคลากรของเคซีอีทุกระดับจะต้องศึกษาและทำ ความเข้าใจในเนื้อหา และข้อปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจของบริษัทอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย Download E-Book

Full Story »