In The Spotlight

03 Announce

Project CSR No.15

กิจกรรมมอบของบริจาคและสันทนาการ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบของบริจาค จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกับผู้สูงอายุ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสนุกสนานให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

DSC00991-Web Social

Project CSR No.14

กิจกรรมมอบไก่ไข่ ณ โรงเรียนโม่งหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559   กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดโครงการมอบไก่ไข่ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนและของใช้จำเป็น และร่วมกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุขสนุกสนานให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ  

DSC_0046 Social

Project CSR No.13

CSR ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน ศึกษาสงเคราะห์ ต.จำปา อ. ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา  วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 กิจกรรมในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการ CSR ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์และกิจกรรมสันทนาการร่วมกันกับน้องๆนักเรียน สร้างรอยยิ้มความสุข สนุกสนาน รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงสภาพโรงนอนและห้องน้ำนักเรียนหญิงให้มีสภาพดีสวยงาม เหมาะแก่การใช้งานมากยิ่งขึ้น          

DSC07958 Announce

Project CSR No.12

CSR ครั้งที่ 12 ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 จ.ระยอง  วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558  ตัวแทน CSR เดินทางไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูสภาพดินและทางน้ำ                             

DSC_0259 Announce

Project CSR No.11

CSR ครั้งที่ 11 ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา  วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557  ตัวแทน CSR เดินทางไปมอบของบริจาคและจัดกิจกรรมสันทนาการ ให้แก่ผู้ป่วยทุพพลภาพชายที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อเป็นกำลังใจในการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ                       


 
 
 

board02
0
comments
Corporate Governance

Corporate Goverance

Posted  January 1, 2011  by  EOD KCE

การกำกับดูแลกิจการที่ดี       บริษัท เคซีอีอีเลคโทรนิคส์จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“เคซีอี”) ได้กำหนด นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ทบทวน ปรับปรุงในสาระสำคัญให้ทันสมัย มีความเป็นสากล และสอดคล้องกับหลักการของ United Nation Global Compact เพื่อ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้เคซีอีเป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใสจนสามารถสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจแก่นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันจะสร้าง ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและแก่พนักงานในที่สุด       บริษัทเชื่อว่าความสำเร็จของเคซีอีขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร ทุกระดับในการมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเหมาะสมภายใต้หลักการด้านการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำ เนินธุรกิจ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของ วัฒนธรรมองค์กรที่สืบทอดต่อเนื่องได้อย่างยั่งยืน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงจาก คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับประจำ ปี 2555 พิมพ์ครั้งที่ 3 เพื่อกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่บริษัทคาดหวังจากพนักงานเคซีอีทุกคนโดยมีผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี บุคลากรของเคซีอีทุกระดับจะต้องศึกษาและทำ ความเข้าใจในเนื้อหา และข้อปฏิบัติต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและพันธกิจของบริษัทอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และเป็นธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย Download E-Book

Full Story »